Home Profiel Advocaten Praktijkgebieden Algemene Voorwaarden Contact & Info Links Algemene Voorwaarden Op alle werkzaamheden van Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. zijn algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Oosterwijk c.s., maar ook ten behoeve van alle vennoten respectievelijk alle andere personen die voor Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. aansprakelijk zou kunnen zijn. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. , ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De advocaten oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de Gedragsregels, vastgesteld of vast te stellen door de Nederlandse Orde van Advocaten, op welke regels wij ons mede zullen kunnen beroepen. 2. In beginsel worden geen ramingen of schattingen gegeven ter aanduiding van de mogelijkerwijs in een bepaalde zaak te besteden tijd danwel van de eventuele hoogte van het met de behandeling van een bepaalde zaak gemoeide honorarium of kosten van derden, dan uitsluitend om daarmee de cliŽnt een vrijblijvende indicatie te geven benodigd om een afweging te maken van de met een voorkomend geval gemoeide belangen.3.1 voor particulieren kunnen zaken op basis van toevoeging gedaan worden. In dat geval is honorarium niet van toepassing. Indien honorarium wel van toepassing is geldt het volgende: Tenzij anders overeengekomen is, en onverlet latende het bepaalde in art. 3.3, wordt een honorarium gedeclareerd op basis van de aan een zaak c.q. aan een dossier bestede uren maal een uurtarief. De tarieven van de advocaten variŽren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden. Het staat de behandelend advocaat vrij kantoorgenoten in een dossier te laten werken. De cliŽnt is over de door kantoorgenoten aan het dossier bestede tijd het uurtarief van die kantoorgenoot verschuldigd. 3.2 De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast aan bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financieel belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste spoed. 3.3 De declaratie is opgebouwd uit het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten (voor telefoon, telefax, papier, fotokopieŽn en porti), de belaste verschotten (waaronder deurwaarderskosten), de omzetbelasting over honorarium, kantoorkosten en belaste verschotten, en de onbelaste verschotten (waaronder griffierecht).4. Gelden van derden bestemd voor de cliŽnt worden gestort op de rekening van Stichting beheer Derdengelden Madern c.s.. Vanwege de dadelijk opeisbaarheid wordt over de duur van het onder die stichting berustende aan de cliŽnt toekomende gelden geen rente vergoed. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de aard van het depot zich daartegen ziet gezet, kan en mag, verrekening plaatsvinden van een eventueel positief saldo van de cliŽnt bij genoemde stichting met openstaande declaraties van Advocatenkantoor Oosterwijk c.s., doch uitdrukkelijk uitsluitend indien schriftelijk toestemming door de cliŽnt wordt gegeven.5.1 Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending daarvan. Betaling der declaratie veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden. 5.2 Het staat Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliŽnt in rekening te brengen danwel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten.  5.3 Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. 5.4 Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. is gerechtigd vanaf de datum dat de cliŽnt in verzuim is een rente te berekenen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Bovendien is Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. gerechtigd de buitengerechtelijke kosten en tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan cliŽnt over het bedrag der declaratie in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening gebracht. 5.5 In geval van wanbetaling der declaraties (voorschotdeclaraties daaronder begrepen) is Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat daadwerkelijke volledige betaling van een en ander heeft plaatsgehad.6. Voor zover bij de uitvoering van de opdrachten niet tot Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. behorende derden worden ingeschakeld zal (behoudens bij procureurs- of deurwaardersbijstand) waar mogelijk en in redelijkheid tevoren met de cliŽnt overleg worden gevoerd. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. is door de cliŽnt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliŽnt te aanvaarden. Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. behoudt zich voor de communicatie met cliŽnten en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijv. internet, e-mail en gsm; voor inbreuk daarop door derden kan Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. niet instaan. 7. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven, in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van een advocaat geldt deze beperking niet. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voorzover om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van Ä 5000,00, of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van Ä 20.000,00. Deze aansprakelijkheidlimitering is mede ingegeven door de door advocatenkantoor Oosterwijk c.s. gehanteerde tarieven; indien afwijkende Ė hogere Ė maxima door de cliŽnt gewenst worden, dient daartoe tevoren separaat nader schriftelijk overeenstemming te worden bereikt.8. Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Het interne kantoorklachtenreglement, dat de interne klachtenprocedure beschrijft, ligt ter inzage op kantoor en wordt op eerste verzoek toegezonden. Wanneer Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. er niet intern in slaagt eventuele klachten van cliŽnt over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan cliŽnt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, welk reglement eveneens op kantoor ter inzage ligt en op eerste verzoek wordt toegezonden. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.9. De persoonsgegevens van cliŽnten worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de met de cliŽnt gesloten overeenkomsten. Op eerste verzoek worden de door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. geregistreerde gegevens aan betreffende cliŽnt verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. In geval van een geschil kan cliŽnt terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Ďs- Gravenhage.11. Op de overeenkomst van opdracht met cliŽnt is Nederlands recht van toepassing en is Rechtbank Amsterdam de bevoegde rechter.  Disclaimer Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik, onvolledigheid of onjuistheden.
 Advocaten
ADVOCATENKANTOOR OOSTERWIJK c.s. WETERINGSCHANS 120 1017 XT   AMSTERDAM tel: 020-6234111 fax: 020-6265941 mobiel: 06-14701001 email:  k.oosterwijk@advocaatoosterwijk.nl s.jurkovich@advocaatoosterwijk.nl info@advocaatoosterwijk.nl
ďUw urgentie, is mijn urgentie.Ē
Copyright 2015 Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. - All Rights Reserved. Website Designed by UniQuest
Advocatuur
Algemene Voorwaarden
Home Profiel Advocaten Praktijkgebieden Algemenevoorwaarden Contact&info Links Algemene Voorwaarden Op alle werkzaamheden van Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. zijn algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Oosterwijk c.s., maar ook ten behoeve van alle vennoten respectievelijk alle andere personen die voor Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. aansprakelijk zou kunnen zijn. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. , ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De advocaten oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de Gedragsregels, vastgesteld of vast te stellen door de Nederlandse Orde van Advocaten, op welke regels wij ons mede zullen kunnen beroepen. 2. In beginsel worden geen ramingen of schattingen gegeven ter aanduiding van de mogelijkerwijs in een bepaalde zaak te besteden tijd danwel van de eventuele hoogte van het met de behandeling van een bepaalde zaak gemoeide honorarium of kosten van derden, dan uitsluitend om daarmee de cliŽnt een vrijblijvende indicatie te geven benodigd om een afweging te maken van de met een voorkomend geval gemoeide belangen.3.1 voor particulieren kunnen zaken op basis van toevoeging gedaan worden. In dat geval is honorarium niet van toepassing. Indien honorarium wel van toepassing is geldt het volgende: Tenzij anders overeengekomen is, en onverlet latende het bepaalde in art. 3.3, wordt een honorarium gedeclareerd op basis van de aan een zaak c.q. aan een dossier bestede uren maal een uurtarief. De tarieven van de advocaten variŽren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden. Het staat de behandelend advocaat vrij kantoorgenoten in een dossier te laten werken. De cliŽnt is over de door kantoorgenoten aan het dossier bestede tijd het uurtarief van die kantoorgenoot verschuldigd. 3.2 De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast aan bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financieel belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste spoed. 3.3 De declaratie is opgebouwd uit het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten (voor telefoon, telefax, papier, fotokopieŽn en porti), de belaste verschotten (waaronder deurwaarderskosten), de omzetbelasting over honorarium, kantoorkosten en belaste verschotten, en de onbelaste verschotten (waaronder griffierecht).4. Gelden van derden bestemd voor de cliŽnt worden gestort op de rekening van Stichting beheer Derdengelden Madern c.s.. Vanwege de dadelijk opeisbaarheid wordt over de duur van het onder die stichting berustende aan de cliŽnt toekomende gelden geen rente vergoed. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de aard van het depot zich daartegen ziet gezet, kan en mag, verrekening plaatsvinden van een eventueel positief saldo van de cliŽnt bij genoemde stichting met openstaande declaraties van Advocatenkantoor Oosterwijk c.s., doch uitdrukkelijk uitsluitend indien schriftelijk toestemming door de cliŽnt wordt gegeven.5.1 Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending daarvan. Betaling der declaratie veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden. 5.2 Het staat Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliŽnt in rekening te brengen danwel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten.  5.3 Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. 5.4 Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. is gerechtigd vanaf de datum dat de cliŽnt in verzuim is een rente te berekenen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Bovendien is Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. gerechtigd de buitengerechtelijke kosten en tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan cliŽnt over het bedrag der declaratie in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening gebracht. 5.5 In geval van wanbetaling der declaraties (voorschotdeclaraties daaronder begrepen) is Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat daadwerkelijke volledige betaling van een en ander heeft plaatsgehad.6. Voor zover bij de uitvoering van de opdrachten niet tot Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. behorende derden worden ingeschakeld zal (behoudens bij procureurs- of deurwaardersbijstand) waar mogelijk en in redelijkheid tevoren met de cliŽnt overleg worden gevoerd. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. is door de cliŽnt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliŽnt te aanvaarden. Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. behoudt zich voor de communicatie met cliŽnten en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijv. internet, e-mail en gsm; voor inbreuk daarop door derden kan Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. niet instaan. 7. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven, in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van een advocaat geldt deze beperking niet. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voorzover om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van Ä 5000,00, of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van Ä 20.000,00. Deze aansprakelijkheidlimitering is mede ingegeven door de door advocatenkantoor Oosterwijk c.s. gehanteerde tarieven; indien afwijkende Ė hogere Ė maxima door de cliŽnt gewenst worden, dient daartoe tevoren separaat nader schriftelijk overeenstemming te worden bereikt.8. Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Het interne kantoorklachtenreglement, dat de interne klachtenprocedure beschrijft, ligt ter inzage op kantoor en wordt op eerste verzoek toegezonden. Wanneer Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. er niet intern in slaagt eventuele klachten van cliŽnt over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan cliŽnt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, welk reglement eveneens op kantoor ter inzage ligt en op eerste verzoek wordt toegezonden. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.9. De persoonsgegevens van cliŽnten worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de met de cliŽnt gesloten overeenkomsten. Op eerste verzoek worden de door Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. geregistreerde gegevens aan betreffende cliŽnt verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. In geval van een geschil kan cliŽnt terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Ďs- Gravenhage.11. Op de overeenkomst van opdracht met cliŽnt is Nederlands recht van toepassing en is Rechtbank Amsterdam de bevoegde rechter.  Disclaimer Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik, onvolledigheid of onjuistheden.
 Advocaten
ďUw urgentie, is mijn urgentie.Ē
Copyright 2015 Advocatenkantoor Oosterwijk c.s. - All Rights Reserved. Website Designed by UniQuest
Advocatuur
ADVOCATENKANTOOR OOSTERWIJK c.s. WETERINGSCHANS 120 1017 XT   AMSTERDAM tel: 020-6234111 fax: 020-6265941 mobiel: 06-14701001 email:  k.oosterwijk@advocaatoosterwijk.nl s.jurkovich@advocaatoosterwijk.nl info@advocaatoosterwijk.nl
Algemene Voorwaarden